Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Z Smogopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Podstawą prawną Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, termomodernizacyjne wraz ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy obejmują: premię termomodernizacyjną, premię remontową, premię kompensacyjną. Obsługując Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podejmuje decyzję o przyznaniu premii, a następnie ją wypłaca[1].

Premia termomodernizacyjna[edytuj]

Kto może skorzystać?[edytuj]

Z Premii termomodernizacyjnej w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów mogą skorzystać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania (przez które rozumie się: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory), budynki stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone do zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, bez względu na status prawny należą więc do nich np.: jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne. Wyłączeniu z finansowania podlegają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Podstawowym warunkiem uzyskania finansowania jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Jakie inwestycje można zrealizować?[edytuj]

Z Premii zrealizować można przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające na:

A) ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych do zadań publicznych: w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy — o co najmniej 10%; w pozostałych budynkach — o co najmniej 25%

B) ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie o co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub jeżeli zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

C) wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków — o co najmniej 20% w stosunku rocznym, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Forma i wysokość wsparcia[edytuj]

Forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne. stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje jedynie podmiotom korzystającym z kredytu, zatem inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości: 16% kosztów przedsięwzięcia, 21% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej: 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Premia remontowa[edytuj]

Kto może skorzystać?[edytuj]

Beneficjentami Premii remontowej mogą być: właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto: przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz: budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego; budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, np.: „ jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, „ towarzystwa budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne którzy realizują przedsięwzięcie remontowe, jeśli: wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,7, w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o co najmniej 10% w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków wielorodzinnych o co najmniej 25% - gdy wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3.

Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem: przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową - warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności na poziomie co najmniej 5% w zakresie zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego, przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną — nie stosuje się warunków określonych powyżej, przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną, suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,7. W przypadku premii remontowej, zakres prac, których dotyczą wnioski inwestora, jest różny.

Beneficjentami premii remontowej są właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto: przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz: budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego; budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego /…/bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, np.: jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, którzy realizują przedsięwzięcie remontowe, jeśli: A/ wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,7, w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o co najmniej 10%, B/ w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków wielorodzinnych o co najmniej 25% - gdy wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3. C/ Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem: przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową - warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności na poziomie co najmniej 5% w zakresie zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego, D/ przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną — nie stosuje się warunków określonych powyżej,

Jakie inwestycje można zrealizować?[edytuj]

Z Premii remontowej w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów mogą skorzystać przedsięwzięcia remontowe związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest: remont budynków wielorodzinnych, wymiana okien lub remont balkonów w budynkach wielorodzinnych, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali, przebudowa mająca na celu ulepszenie budynków wielorodzinnych, wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, mieszkalny z ponad dwoma lokalami mieszkalnymi: tzn. budynek którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego oraz wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Forma i wysokość wsparcia[edytuj]

Forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe, przyznawana przez BGK w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeżeli spełnione są warunki art. 9a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, premia remontowa wynosi: 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla zabytkowych budynków komunalnych.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Premia kompensacyjna[edytuj]

Kto może skorzystać?[edytuj]

Beneficjentami Premii kompensacyjnej może być: osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także 25 kwietnia 2005 r. albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

3.2 Jakie inwestycje można zrealizować?

Premia kompensacyjna jest formą pomocy państwa, przysługująca inwestorom korzystającym z kredytu z premią remontową lub ze środków własnych, przyznawana inwestorom realizującym: przedsięwzięcie remontowe, remont jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Premia rekompensuje straty poniesione przez właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w związku z zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach, obowiązującymi w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem w stosunku do tego lokalu, w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r.

W przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do 25 kwietnia 2005 r. W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jednokrotnie.

Forma i wysokość wsparcia[edytuj]

W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu z premią remontową, przekazanie premii kompensacyjnej następuje na podstawie zawiadomienia z banku kredytującego o spełnieniu warunków umożliwiających wypłatę premii. BGK wypłaca premię w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza przekazaną przez BGK premię kompensacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

W przypadku finansowania przedsięwzięcia lub remontu ze środków własnych, przekazanie premii następuje po spełnieniu poniższych warunków: Wypłata premii jednorazowo w całości po: - zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego/ - remontu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, - otrzymaniu od inwestora zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii kompensacyjnej z załączonymi do niego fakturami (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub BGK) wraz z potwierdzeniem dokonania za nie zapłaty, „ podniesieniu przez inwestora wydatków, o których mowa w zawiadomieniu o spełnieniu warunków wypłaty premii kompensacyjnej w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu z premią remontową, przekazanie premii kompensacyjnej następuje na podstawie zawiadomienia z banku kredytującego o spełnieniu warunków umożliwiających wypłatę premii. BGK wypłaca premię w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza przekazaną przez BGK premię kompensacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

W przypadku finansowania przedsięwzięcia lub remontu ze środków własnych, przekazanie premii następuje po spełnieniu poniższych warunków: Wypłata premii jednorazowo w całości po: - zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego/ remontu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, - otrzymaniu od inwestora zawiadomienia, - o spełnieniu warunków wypłaty premii kompensacyjnej z załączonymi do niego fakturami (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub BGK) wraz z potwierdzeniem dokonania za nie zapłaty, - podniesieniu przez inwestora wydatków, o których mowa w zawiadomieniu o spełnieniu warunków wypłaty premii kompensacyjnej w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

BGK udostępnia kalkulator do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej na stronie internetowej: www.bgk.pl.

.